Шкільні сайти, засновані
на платформі генерації
завдань GenExis
Плат­фор­ма ге­не­рації за­в­дань GenExis доз­во­ляє ге­не­ру­ва­ти сотні варіантів од­но­го за­в­дан­ня. Учень от­ри­мує нескінчен­ний тре­на­жер за шкільною про­гра­мою, а ви­кла­дач - за­хист від спи­су­ван­ня при те­сту­ванні.

Си­сте­ми освіти різних країн ма­ють свої особ­ли­вості, то­му в кожній країні тех­но­логія пред­став­ле­на окре­мим сай­том, а ма­теріали укла­дені відповідно до про­гра­ми освіти.
З пи­тань співробітництва в інших країнах звер­тай­те­ся за ад­ре­сою елек­трон­ної по­шти ceo@genexispro.com